MODUL - mechanické vlastnosti

Norma 2.00 H0-ČSD

Norma obsahuje závazné požadavky na mechanické provedení modulu, tak aby byla zajištěna kompatibilita s ostatními moduly Zababova a Fremo.

Přílohou normy jsou výkresy 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 a 2.24.

Plné znění normy

Splnění níže uvedených standardů je nutnou podmínkou pro zařazení modulu do kolejiště.

Doporučené postupy, modelářské standardy, provozní souvislosti a speciální případy, v nichž jsou povoleny přesně vymezené odchylky od tohoto standardu, řeší dokument 2.10 H0-ČSD „Doporučené mechanické vlastnosti modulu“ sekce H0-ČSD klubu Zababov.

Definice

MODUL je model železnice v terénu a krajině, který je na svém obvodu vybaven alespoň jedním standardizovaným rozhraním a splňuje požadavky norem (mechanických a elektrických) daného modulového systému. Modul může být sám sestaven z více částí nazývaných segmenty. Ke spojování segmentů se nepožaduje standardizované rozhraní.

Technický standard

Osa koleje musí být v místě přechodu rozhraní k němu kolmá jak ve svislé, tak i vodorovné rovině.

Rozhraní musí být rovné v celé své ploše a při spojování modulů nesmí docházet k deformaci rozhraní.

Minimální poloměr kolejových oblouků (poloměr osy koleje) v rámci modulu je 1.000 mm.

Kolejnicový profil může být od Code 55 (výška 1,4 mm) do Code 83 (výška 2,1 mm).

Použité kolejivo musí umožnit provoz s okolky dle NEM 311.1 (vydání z roku 1996). Kolejivo musí splňovat normu NEM 310 (vydání z roku 1977) s výjimkou rozměru H (hloubka žlábku v srdcovce), který musí být minimálně 0,8 mm. Jmenované dokumenty jsou nedílnou součástí této normy.

Kolejnice musí být těsně u rozhraní upevněny ve všech směrech (podélném, příčném i svislém). Rozhraní modulu nesmí přesahovat žádná kolejnicová spojka a musí být zabezpečeno, aby nemohlo dojít k vodivému spojení kolejnic. Kolejnice i všechny s nimi vodivě spojené části tak ukončíme cca 0,2 mm od okraje modulu.

Temeno hlavy kolejnice musí být nejméně 0,2 mm nad terénem (nástupiště, dlažba apod.).

Výška temene kolejnic na rozhraní modulu je 1300 mm nad podlahou. Výška nohou musí být nastavitelná +-50 mm.

Každé rozhraní široké alespoň 40 cm musí umožnit spojení mezi moduly pomocí tří horních spojovacích otvorů (viz výkresy rozhraní). Rozhraní užší než 40 cm musí umožnit spojení vždy pomocí alespoň dvou otvorů. V obou případech musí být jeden z otvorů pod osou hlavní koleje na modulu. Pro každý spojovací otvor modulu musí být výbavou modulu jedna spojovací sada šroubení; každý modul musí mít jednu náhradní sadu šroubení; každé druhé čelo modulu nemusí být vybaveno šroubením (použije se šroubení sousedního modulu). Sadou šroubení se myslí: šroub, nebo závitová tyč M8, dvojice velkoplošných podložek (do průměru 32 mm), rukou utažitelné křídlové matice, nebo křídlová hlava šroubu. Za spojovacím otvorem musí být dostatečný volný montážní prostor, minimálně délky 100 mm a průměru 40 mm. Vnitřní plocha rozhraní kolem spojovacích děr musí být rovnoběžná s vnější plochou rozhraní.

Každý modul (i skládající se z více segmentů) o celkové délce více než 500 mm musí být samostatně stojící.

Všechna pohyb vyvíjející zařízení sloužící k ovládání výhybek, návěstidel apod. musí být umístěna mimo krajinu modulu.

Modul musí mít povrch neumožňující propadnutí vozidla jeho půdorysem a zábranu proti pádu převrženého vozidla s modulu.

Pro jednotlivé řády tratí jsou nedílnou součástí normy následující rozhraní:

2E99 – nízký násep, dvoukolejná hlavní trať,

F96 – rovina, jednokolejná hlavní a vedlejší trať,

B96 – rovina, jednokolejná hlavní a vedlejší trať,

F04L – lokálka,

F04V – vlečka.

11.1.2008

N-2.20_H0-CSD-20080111-B96.PDF - HORYMÍR - 18. 2. 2017

N-2.21_H0-CSD-20080111-F96.PDF - HORYMÍR - 18. 2. 2017

N-2.22_H0-CSD-20080111-2E99.PDF - HORYMÍR - 18. 2. 2017

N-2.23_H0-CSD-20080111-F04L.PDF - HORYMÍR - 18. 2. 2017

N-2.24_H0-CSD-20080111-F04V.PDF - HORYMÍR - 18. 2. 2017

ZABABOV_H0_CSD_D2.10_20100812.PDF - HORYMÍR - 18. 2. 2017

ZABABOV_H0_CSD_N2.00_20080111.PDF - HORYMÍR - 18. 2. 2017

ENORMA_V23.PDF - HORYMÍR - 18. 2. 2017