STANOVY

Stanovy

I. Název a sídlo

Název: Spolek Zababov

Sídlo: Salavcova 142, 533 51 Pardubice

II. Postavení a cíle činnosti

  1. Spolek Zababov (dále Spolek) je právnickou osobou ve formě spolku dle ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  2. Cíle činnosti Spolku jsou:

  3. a. sdružování železničních modelářů a přátel železnice;

  4. b. vývoj, stavba a provozování železničních modelů, zejména modulových kolejišť;

  5. c. dokumentace historie a současnosti železniční dopravy;

  6. d. spolupráce se subjekty s obdobným zaměřením a cíli.

  7. Cíle činnosti Spolku a prostředky jejich dosahování jsou v souladu s právním řádem a obecně přijímanými zásadami slušného chování.

  8. Posláním Spolku není podnikání. Pokud některé činnosti Spolku budou naplňovat znaky podnikání, musí být zisky z takovéto činnosti použity pouze pro financování hlavní činnosti spolku v souladu s účelem spolku.

  9. Právní vztahy Spolku se řídí těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

  10. Spolek nesmí ručit za závazky svých členů ani třetích osob.

  11. Spolek je založen na dobu neurčitou.

III. Členství

  1. Členství ve spolku je individuální a členem spolku se mohou stát pouze fyzické osoby.

  2. Členství může vzniknout pouze na základě písemné přihlášky podané Výboru spolku. Zájemce o členství bude následně veden jako Uchazeč o členství od data doručení přihlášky do doby rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí. Uchazeč v této lhůtě prokáže aktivní zájem o činnost a náplň Spolku svou účastí na společných setkáních nebo jinou činností ve prospěch spolku. Členská schůze rozhodne o přijetí nebo odmítnutí Uchazeče do jednoho roku od podání přihlášky. Neučiní-li tak, je přihláška považována za zamítnutou. S přihláškou nezletilých osob musí vyslovit souhlas jejich zákonný zástupce. U uchazeče jehož členství dříve zaniklo nebo byl vyloučen, se postupuje jako u nového uchazeče o členství.

  3. Členství ve Spolku lze přerušit na dobu určitou, minimálně však na jeden kalendářní rok, kdy člen nebude schopen vykonávat činnost Spolku. O přerušení člen vyrozumí výbor písemnou formou. Po tuto dobu nemá člen povinnost platit členský příspěvek a ztrácí hlasovací i ostatní práva člena. Řádné členství je obnoveno po oznámení o ukončení přerušení a zaplacení příspěvku na daný rok.

  4. Členství ve Spolku zaniká:

  5. a. vystoupením člena ze Spolku formou písemného podání doručeného výboru Spolku nebo jeho členu;

  6. b. nezaplacením členského příspěvku ani do 31.3. běžného roku;

  7. c. vyloučením pro obzvlášť hrubé nebo opakované porušení stanov Spolku, a to rozhodnutím členské schůze.

  8. d. úmrtím.

  9. Člen je oprávněn :

  10. a. v souladu s pravidly a normami se podílet na veškeré činnosti, jednání a rozhodování vnitřních záležitostí Spolku;

  11. b. účastnit se spolkové diskuze, vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, podílet se na jejím jednání a rozhodování;

  12. c. předkládat výboru návrhy a připomínky k činnosti Spolku;

  13. d. volit orgány Spolku;

  14. e. být volen do orgánů Spolku, je-li plně svéprávný a bezúhonný;

  15. f. nahlížet do materiálů a dokladů souvisících s činností Spolku;

  16. g. účastnit se setkání pořádaných pod záštitou Spolku;

  17. h. uplatnit nárok na majetkové vypořádání při zániku Spolku;

  18. i. ke svému podpisu připojit údaj „Člen Spolku Zababov“

  19. Člen je povinen :

  20. a. dodržovat stanovy Spolku, usnesení a rozhodnutí jeho orgánů;

  21. b. hradit řádně a včas členský příspěvek;

  22. c. hájit a udržovat dobré jméno Spolku, veřejně ani interně jej nepoškozovat, upevňovat jednotu a chovat se tak, aby nevytvářel nepřátelskou atmosféru mezi členy spolku;

  23. d. nahradit Spolku nebo jeho členu škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil.

IV. Členský příspěvek

  1. Člen hradí členský příspěvek ve prospěch Spolku.

  2. Výše členského příspěvku za členství a kalendářní rok je stanovena rozhodnutím členské schůze.

  3. Členský příspěvek je splatný na klubový účet v období vyhlášeném výborem. U nově vzniklého členství ve Spolku je členský příspěvek splatný do třiceti dnů od vzniku členství.

  4. U nových členů přijatých po datu 30.9. se členský příspěvek pro daný běžící kalendářní rok nevybírá.

V. Orgány a funkcionáři

  1. Orgány spolku jsou členská schůze a výbor.

  2. Členská schůze je shromážděním všech členů Spolku.

  3. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně a svolává jí výbor nejméně patnáct dní před zasedáním.

  4. Výbor Spolku je tříčlenný, skládá se z předsedy, místopředsedy a hospodáře. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Funkční období výboru je pětileté s možností opakované volby. V případě odstoupení nebo úmrtí kteréhokoliv jednoho člena může být nový člen výborem kooptován na období do nejbližší členské schůze. V případě odstoupení či úmrtí dvou a více členů svolá členskou schůzi za účelem volby nových členů výboru kterýkoliv člen Spolku. Členem výboru smí být pouze člen Spolku.

  5. Výbor hájí zájmy všech členů Spolku, řídí činnost Spolku a rozhoduje o záležitostech v jeho působnosti.

  6. Výbor plní usnesení členské schůze a odpovídá za svou činnost.

  7. Výbor je statutárním orgánem Spolku a jedná jeho jménem. Výbor spolek řídí.

  8. Za výbor Spolku jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů výboru.

  9. Výbor se schází průběžně podle potřeby. Rozhodovat může i mimo zasedání, a to i v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

  10. Podepisování za Spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen výboru Spolku.

  11. Výbor Spolku se schází podle potřeby, nejméně jednou za rok, jeho zasedání může být spojeno se zasedáním členské schůze.

  12. Působnost a pravomoci výboru jsou rozděleny takto:

  13. a. předseda :

    • jedná jménem Spolku navenek;

    • řídí jednání výboru Spolku a členské schůze;

    • v případě rovnosti hlasů při hlasování má rozhodující hlas;

    • připravuje a předkládá členské schůzi návrh zprávy o činnosti Spolku;

    • vede evidenci zápisů z jednání orgánů Spolku.

  14. b. místopředseda

    • jedná jménem Spolku navenek;

    • zastupuje předsedu Spolku v době jeho nepřítomnosti;

    • zodpovídá za prezentaci Spolku navenek.

    • zodpovídá za evidenci členů Spolku;

  15. c. hospodář

    • jedná jménem Spolku navenek;

    • zodpovídá za vedení spolkového účtu, spolkových finančních prostředků a účetnictví;

    • připravuje a předkládá členské schůzi návrh spolkového rozpočtu a návrh výše členského příspěvku na následující rok;

    • připravuje a předkládá členské schůzi návrh zprávy o hospodaření Spolku;

  16. Členská schůze rozhoduje hlasováním. Každý člen Spolku má jeden hlas; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících členů Spolku. Hlasování lze provádět i korespondenční nebo elektronickou formou, bude-li ověřitelná totožnost hlasujícího. Elektronické hlasování musí probíhat minimálně 10 dní a platí pro něj stejné zásady jako pro Členskou schůzi. Platný hlas již nelze během hlasování změnit.

  17. O jednání členské schůze Spolku se pořizuje zápis s uvedením programu jednání, projednávaných otázek, výsledků hlasování, přijatých rozhodnutí a usnesení. Zápis podepisuje předseda a přítomní členové výboru Spolku.

VI. Zásady hospodaření klubu

  1. Finanční zdroje klubu tvoří:

  2. a. členské příspěvky;

  3. b. mimořádné příspěvky, dary sponzorů apod.;

  4. c. výnosy z činnosti v základním poslání.

  5. Finanční prostředky jsou v souladu se spolkovým rozpočtem používány na úhradu režijních nákladů Spolku a se souhlasem členské schůze mohou být použity na platby a zálohy při hromadných nákupech a na platby spojené s pořádáním setkání nebo jinou činností Spolku.

  6. Členové jsou povinni uhradit své závazky vůči Spolku do 30 dnů od vystavení vyúčtování na spolkový účet.

  7. Spolkový rozpočet na následující rok je na návrh hospodáře přijímán usnesením členské schůze.

  8. K účtu Spolku u peněžního ústavu mají dispoziční práva členové výboru spolku.

  9. Účetní evidenci finančních prostředků vede hospodář.

  10. Majetkové vypořádání při zániku Spolku provede členská schůze.

VII. Zvláštní ustanovení

  1. Za řádně učiněné úkony a projevy, pro něž je předepsána písemná forma, se považují rovněž projevy a úkony učiněné prostředky sdělovací a výpočetní techniky, není-li o totožnosti účastníků pochyb.

  2. Jednání a hlasování členské schůze lze uskutečnit pomocí prostředků sdělovací a výpočetní techniky. Hlasování smí probíhat vždy pouze jedním způsobem, tedy elektronicky nebo fyzicky. Kombinování obou způsobů se zakazuje. Způsob hlasování se vyhlašuje společně s vyhlašováním Členské schůze. .

VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obecnými právními předpisy.

  2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení zakládajícími členy.

IX. Přechodná ustanovení

Do prvního řádného zasedání členské schůze jsou funkcionáři výboru zvoleni z řad zakládajících členů a mají všechna práva vyplývající z jejich funkce. Tato členská schůze je jednotlivě buď potvrdí, nebo odvolá. V případě odvolání některého ze členů výboru bude vzápětí za něho zvolen člen nový.

V Pardubicích dne 10. února 2016

Ing. Filip Mácal - předseda

Vilém Pevný - místopředseda

Mgr. Marián Matys - hospodář