Norma úzkokolejná H0e

  1. ZÁVAZNÁ NORMA PRO MODULY

   1. vzájemná poloha kolejnic a spojovacích otvorů na rozhraní - odpovídá normě FREMO

   1. průměr spojovacích otvorů a spojovací materiál – spojovací otvory průměru 8 mm, spojovací materiál (šroub, závitová tyč, matice) M6 s velkoplošnými podložkami

   2. kolmost rozhraní k ose koleje – kolej je kolmá k rozhraní, vodorovně i svisle (na rozhraní je tečna osy koleje normálou plochy rozhraní)

   3. kolejnicový profil - max. CODE 80 (tj. výška 2 mm), min. viz bod I.9.

   4. čela kolejnic - odsazena 0,2 mm za čela modulů, pevně spojená s modulem (například pájením na šrouby, bodové lepení nestačí)

   5. minimální poloměr kolejiva - 700 mm (60 m), závazné i pro výhybky (dle US značení vyhovují výhybky #6)

   6. změna sklonu trati - ve skocích 10 promile po minimálně 180 mm nebo obloukem r = 3500 mm, v prostoru údolní změny sklonu se nepoužijí výdřevy pražců, zatravnění mezi kolejnicemi apod. Max.sklon trati je 30 ‰. Sklon trati na styku modulů může být 0 ‰, nebo 30 ‰

   7. temena kolejnic - vyčnívají min. 0,2 mm nad okolní nevodivý terén (výdřevy silnic, dlažba, nástupiště...) v prostoru 2,1 mm za rozchod

   8. rozchod a prostor pro okolek - FREMO H0e: rozchod 9-9,2mm; šíře žlábku pro okolek 1-1,2mm; hloubka min. 0,8mm (přídržnicím norma NEM 310 dovoluje šíři žlábku maximálně právě 1mm)

   1. průjezdný profil – FREMO H0e s podvalníky pro trať a dopravní koleje; FREMO H0e bez podvalníků lze použít pro manipulační koleje logicky bez podvalníkového provozu (výtopny, rampy, překládací koleje…). Na r=60m je průjezdný profil rozšířen o 6mm

   1. výšková nastavitelnost modulu – konstrukce nohou umožňuje postavení modulu tak, aby TK bylo 1.300mm nad podlahou s plynulou stavitelností minimálně ±20mm.

   2. povrch spojovacích čel - nelze ošetřit materiálem, který se za tepla a tlaku slepí (jednoduché vodou ředitelné barvy)

   3. konfigurace modulu - musí zachytit vykolejená vozidla před pádem na zem

   4. elektrické rozhraní pro napájení kolejí (vedení DCC) - při jízdě po modulu směrem k rozhraní má pravá kolejnice vyvedení na banánek 4mm, levá na černou zdířku průměr 4mm, obě dosáhnou 150 mm před modul, průřez vodičů průběžného vedení min. 0,75mm2; poloha vedení DCC se v rámci celého modulu provede souhlasně s polohou kolejnic

   1. elektrické zapojení výhybky – každý jazyk je trvale pospojován s přilehlou opornicí; vodivá srdcovka je přepínána dle přestavení výměny

  1. DOPORUČENÍ PRO STAVBU MODULU

   1. profil mechanického rozhraní - FREMO H0e variantně s odvodňovacími příkopy nebo bez nich

   1. šíře modulu - 300 mm

   2. trať ve sklonu – volit objekty na modulech s ohledem na využitelnost modulu v traťovém sklonu

   3. užitečná délka – 2 dopravní koleje ve stanici min. 1000 mm; manipulační koleje stanic a nákladišť min. 460 mm

   4. barva bočnic modulů - RAL 6002

   5. výšková stavitelnost modulu - TK plynule 1100 – 1500 mm nad podlahou

   6. trakce a epocha - provoz nezávislou trakcí v období 1955-1965 (Epocha III), léto – podzim

   7. barva spojovacích čel - textura navazující na povrch modulu (khaki, skály, písek, vegetace, zemina...)

   8. ovládání výhybek a rozpojovačů – mechanická poloha ovládacího prvku signalizuje polohu ovládaného zařízení, přednostně využívat otočné prvky nevyvolávající příčný ráz při přestavování, případný tahový ovladač nebude v protisměru pohybu výměny

   9. kolejový rošt na stycích modulů – pražce umbra přírodní, štěrk POLÁK 5483 (mix hnědých šterků - střední tmavost frakce 0,63-1,00mm) , nebo POLÁK 5311 žula (granit, bilo červeno okrový, frakce 0,25 -0,44mm)

   10. ovládání funkčních technických zařízení - bez přímého dotyku ruky s modelem

  1. NORMA PRO VOZIDLA

   1. spřáhla - pro všechna vozidla spřáhla dle FREMO H0e (spřáhla Bemo-kompatibilní)

   1. dvojkolí H0e – rozměry popisuje norma Fremo H0e

   1. ovládání hnacích vozidel - hnací vozidla vybavena dekodérem DCC kompatibilním, v dekodéru je zakázán analogový provoz

  1. DOPORUČENÍ PRO VOZIDLA

   1. hmotnost vozidel – dvounápravové 17-20g , čtyřosé 25-28g ; nižší číslo pro vozy, které mohou být loženy modelem nákladu